banner122  
Συντάχθηκε απο τον/την Μανώλης Γ. Ψαρουδάκης    Σάββατο, 12 Φεβρουάριος 2011 13:01    PDF Εκτύπωση E-mail
Εμπόριο και Καλλικράτης
Ποιες αλλαγές σε ποιους οι αρμοδιότητες
Νεα - Οι Απόψεις σας
Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 18 Φεβρουάριος 2011 17:28 )

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, Ποιες αλλαγές σε ποιους οι αρμοδιότητες

του Μανώλη Γ. Ψαρουδάκη

Από την αρχή του χρόνου άρχισε να παράγει τα αποτελέσματά του το νέο πλαίσιο του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», το οποίο επέφερε πρωτόγνωρες μεταβολές στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η σημαντικότερη αλλαγή που έφερε ο νέος νόμος, ήταν η κατάργηση των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, που κατέστησε αναγκαία την μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους είτε στους διευρυμένους Δήμους, είτε στις αιρετές Περιφέρειες.  Εκτός αυτού όμως, υπάρχουν επίσης αρμοδιότητες και όργανα, που εισάγονται για πρώτη φορά με τον Καλλικράτη.

Βάσει των παραπάνω δεδομένων, οι σημαντικότερες μεταβολές που αφορούν στο εμπόριο είναι συνοπτικά οι εξής:
Ίδρυση και Λειτουργία Καταστημάτων

• Παραμένει στους Δήμους η άδεια ίδρυσης καταστημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Η διαδικασία μεταβάλλεται: πριν την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για τελική έγκριση, πρέπει πρώτα να εξασφαλιστεί η προέγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (νέο όργανο) και κατόπιν η έγκριση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας (νέο όργανο).  Ως γνωστών, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας προβλέπεται κυρίως για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. (super markets, ταβέρνες, καφενεία)

• Σύμφωνα με το νόμο, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποκλειστικά αρμόδια για την ανάκληση της λειτουργίας καταστήματος. Εισάγεται μία σημαντική διάταξη, η οποία μπορεί να αποτελέσει λύση για την αναστολή της λειτουργίας των παράνομων κινέζικων καταστημάτων:  Δυνητικά, η Επιτροπή αποτελεί όργανο στο οποίο μπορούν να προσφύγουν οι Εμπορικοί Σύλλογοι για το παραπάνω θέμα.

• Η αποφασιστική αρμοδιότητα χορήγησης αδειών, ανανέωσης, ανάκλησης και μεταβίβασης λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών και αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων περνάει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

• Η αποφασιστική αρμοδιότητα χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων περνάει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
• Η χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας αρτοποιείων περνάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
• Η αρμοδιότητα για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία των πρατηρίων καυσίμων περνάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ωράριο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καλλικράτη:
• Στο Δημοτικό Συμβούλιο περνάει ο καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.
• Στο Περιφερειακό Συμβούλιο περνάει η παράταση του πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων.
• Στο Περιφερειακό Συμβούλιο περνάει η εξαίρεση επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή εργασιών από τις διατάξεις περί ανάπαυσης κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας. (sic !!!)

 Εδώ δημιουργούνται ασάφειες, καθώς οι παραπάνω διατάξεις αλληλοσυγκρούονται ξεκάθαρα.  Για το θέμα της Κυριακής, η μόνη αναφορά που γίνεται είναι ως προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.  Ωστόσο, η διατύπωση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας δείχνει «εργασιακό» και όχι «εμπορικό» προσανατολισμό.  Επιπλέον, με δεδομένο ότι ο Δήμος δεν αποφασίζει την παράταση του ωραρίου μετά τις 21.00 (ακόμη και για τις επιχειρήσεις του Δήμου), δεν είναι δυνατόν να αποκοπεί και από την λειτουργία των καταστημάτων του την Κυριακή, αλλιώς η προβλεπόμενη από το νόμο αρμοδιότητά του για καθορισμό της χρονικής λειτουργίας των καταστημάτων δεν θα είχε κανένα νόημα.  Με βάση τα παραπάνω, η πιο πιθανή ή λογική ερμηνεία είναι η εξής:

• Το Δημοτικό Συμβούλιο εισηγείται και το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει οποιαδήποτε παρέκταση του καθημερινού ωραρίου (δηλαδή μετά τις 21.00).
• Για την Κυριακή, την εξαίρεση σε τοπικό (δημοτικό) επίπεδο καθορίζει ο Δήμαρχος με βάση τις αρμοδιότητες του Νομάρχη, όπως προκύπτουν από το ν. 2224/1994 (ανακήρυξη τουριστικών περιοχών, σύμφωνη γνώμη εργοδοτών και εργαζομένων).  Αν δεν συμφωνούν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, η τελική απόφαση ανήκει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

• Δεν είναι ξεκάθαρο ποιος αναλαμβάνει την αρμοδιότητα του Νομάρχη για καθορισμό πρόσθετων ημερών αργίας.  Το πιο πιθανό είναι ότι η αρμοδιότητα αυτή καταργείται.

Υπερκαταστήματα (ευκαιρία η Δημοτική Αρχή να ελέγξει την νομιμότητα της υπάρχουσας κατάστασης)
• Η αρμοδιότητες των νομαρχιακών συμβουλίων ασκούνται πλέον από τα Δημοτικά Συμβούλια.

Χρήσεις γης

• Αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
• Στο Δημοτικό Συμβούλιο εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Λαϊκές Αγορές

• Στο Δημοτικό Συμβούλιο εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
• Για την τοποθέτηση των πωλητών στις λαϊκές αγορές αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο.
• Για την διαμόρφωση της εισήγησης λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας και του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, που αποστέλλονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

• Εισάγεται μία νέα δυνατότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να συγκροτεί Επιτροπές για τον έλεγχο των Λαϊκών Αγορών.  Σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, δεν περιορίζεται η σύνθεσή τους, οπότε μπορεί να συμμετέχουν σε αυτές και εκπρόσωποι των τοπικών Εμπορικών Συλλόγων.
• Για την ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και γενικότερη λειτουργία, καθώς και για τις άδειες αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
• Οι Επιτροπές των φορέων του ν. 2323/1995 συγκροτούνται πλέον με απόφαση του Δήμαρχου.
Πλανόδιο και Στάσιμο Εμπόριο, Εμποροπανηγύρεις, Χριστουγεννιάτικες αγορές
• Αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

• Στο Δημοτικό Συμβούλιο εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
• Για την διαμόρφωση της εισήγησης λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας και του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, που αποστέλλονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
• Οι Επιτροπές των φορέων του ν. 2323/1995 συγκροτούνται πλέον με απόφαση του Δήμαρχου.
Κυριακάτικες Αγορές
• Η δημιουργία Κυριακάτικης αγοράς και η έκδοση των αδειών περνάει πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Περίπτερα
• Η αρμοδιότητα έκδοσης των αδειών περνάει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Εκθέσεις

• Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πλέον αρμόδιο για την αδειοδότηση, την λειτουργία και την εποπτεία των εκθέσεων.  Το ίδιο αποφασίζει επίσης για την χορήγηση άδειας και λειτουργίας έκθεσης βιβλίου.
• Το Δημοτικό Συμβούλιο πιστοποιεί επίσης την καταλληλότητα των γενικών εκθεσιακών χώρων.

Δημιουργία Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

• Για τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, προβλέπεται η δημιουργία Επιτροπής Διαβούλευσης, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι Εμπορικών, Επαγγελματικών, επιστημονικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και άλλων  Συλλόγων και φορέων. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος του Δήμου, εξετάζει τις αναπτυξιακές δυνατότητες και εισηγείται σχετικά.

Δημιουργία Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης

• Σε κάθε Περιφέρεια προβλέπεται η δημιουργία Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, στην οποία προβλέπεται η συμμετοχή των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων.  Στην Επιτροπή, που γνωμοδοτεί για γενικότερα θέματα της Περιφέρειας, μπορούν να συμμετέχουν οι Ομοσπονδίες μας ή μέλη τριτοβάθμιων εργοδοτικών οργανώσεων.

ΜΜΕ

Στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας περνούν:
• Η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προς το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
• Η πληροφόρηση και υποβοήθηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητάς τους.
(Αρμοδιότητες στο νέο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Λαμπρινό;)
Εργασιακά Θέματα
Στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας περνούν:
• Η συμμετοχή και η υλοποίηση σε προγράμματα προώθησης της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας.
• Η έγκριση ή απόρριψη των ομαδικών απολύσεων.
• Η επιβολή προστίμων στους εργοδότες.
• Η συγκρότηση συμβουλίων και επιτροπών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (όπως οι Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ΙΚΑ και ΟΑΕΕ).

Εταιρείες

• Η άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με την ίδρυση, λειτουργία, λύση και εποπτεία των Ανωνύμων Εταιρειών περνάει στην Περιφέρεια.
Εκπτώσεις - Προσφορές
• Η διενέργεια ελέγχων και η επιβολή προστίμων για ανακριβείς ή παραπλανητικές εκπτώσεις ή προσφορές και η συγκρότηση της Επιτροπής Επιβολής προστίμων περνούν στην Περιφέρεια.
Εμπορευματικά Κέντρα
• Πριν την ίδρυση εμπορευματικού κέντρου, απαιτείται η παροχή γνώμης της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.

Αγορανομικά Θέματα

Στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας περνούν:
• Η έρευνα και ο προσδιορισμός του κόστους παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης αγαθών.
• Ο έλεγχος τιμών, η επάρκεια και ομαλή λειτουργία της αγοράς, καθώς και ο έλεγχος της κανονικότητας των τιμών παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ελπίζουμε οι αρμοδιότητες να γίνουν κτήμα πολύ γρήγορα του πολιτικού προσωπικού αλλά και των εργαζομένων σε δήμους και περιφέρεια, μα το σπουδαιότερο θα είναι να αναλάβουν πολύ γρήγορα χωρίς «φόβο και πάθος» όλες τις ευθύνες που τους αναλογούν με ιεράρχηση και στόχευση σε ότι αφορά λαμβάνοντας υπ’ όψιν και  την συγκυρία τις μικρομεσαίες εμπορικές και άλλες επιχειρήσεις.
Η περιφέρεια με τον ορισμό θεματικού Αντιπεριφερειάρχη για  θέματα επιχειρηματικότητας, τον Κώστα Λαμπρινό, σηματοδοτεί το ενδιαφέρον της και την προτεραιότητά της.

Αντίστοιχα όλοι οι δήμοι από τους μεγαλύτερους μέχρι τους μικρότερους και από τους ορεινούς μέχρι και τους πεδινούς, πρέπει να ορίσουν την επιχειρηματικότητα ως αρμοδιότητα σε αντιδημάρχους τους, πράγμα που δεν φάνηκε στους μέχρι τώρα ορισμούς παρά ελάχιστων εξαιρέσεων.
Δηλ. δεν είναι δυνατόν να μεταφέρεται η αρμοδιότητα αλλαγής λαμπτήρων του δημοτικού φωτισμού σε Αντιδήμαρχο και να μην έχει ορισθεί η επιχειρηματικότητα!!!

ΠΡΟΤΑΣΗ :

Προτείνω ότι σε κάθε Δήμο, με προτεραιότητα τους περιφερειακούς, να δημιουργηθεί γραφείο ενημέρωσης  επιχειρηματιών με υπεύθυνο Αντιδήμαρχο και υπάλληλο, που θα συνεργάζονται με τα Επιμελητήρια με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση για την παροχή πληροφόρησης (νόμοι, εγκύκλιοι, προγράμματα κ.α.). Τα δε Επιμελητήρια να αναλάβουν επίσης ότι τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα θα παρέχουν επιτόπου εξειδικευμένη πληροφόρηση ανά επαγγελματική ομάδα ή ακόμα και τοπικό διαμέρισμα.

 Σ’ αυτή την προσπάθεια μπορούν να συμβάλλουν οι Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, άλλες ομοσπονδίες αλλά και τα πρωτοβάθμια επαγγελματικά σωματεία και σύλλογοι.

Σ’ αυτή την προσπάθεια πρέπει να δηλώσουν παρόν και διάφορα Κ.Ε.Κ. , αναπτυξιακές εταιρείες κ.α.    π.χ. το δικό μας Κ.Α.ΕΛ.Ε. (Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου) πρέπει να αναλάβει και να επανασχεδιάσει τις δράσεις του και εκτός της πόλης του Ηρακλείου.
Όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε την ανάγκη της συνέργιας των εργοδοτικών φορέων και της αυτοδιοίκησης και αντίστροφα, τόσο γρηγορότερα βήματα ανάπτυξης θα έχουμε.

«Γιατί όταν οι άνθρωποι επιχειρούν οι κοινωνίες ευημερούν».

Εμπόριο και Καλλικράτης
Ποιες αλλαγές σε ποιους οι αρμοδιότητες
Του Μανώλη Γ. Ψαρουδάκη
Μέλος Δ.Σ. ΕΣΕΕ
Γεν. Γραμμ. Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Αν θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα νέα, κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook πατώντας εδώ


 

Εδώ μπορείτε να δημοσιεύετε τις απόψεις σας για όλα τα θέματα της επικαιρότητας που σας απασχολούν. Οι παρακάτω απόψεις είναι καθαρά προσωπικές και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν την ειδησεογραφική ομάδα .Ενημερώνουμε πως τα άρθρα που θα περιέχουν ύβρεις θα διαγράφονται αυτόματα. Αν θέλετε να προσθέσετε την απόψη σας πατήστε εδώ

Ακολουθήστε μας....

facebook facebook twitter blogger linkedin digg myspace stumbleupon orkut buzz youtube tellafriend
Η επιχειρηματική.ενημερωτική.και πολιτιστική ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,Ενημέρωση,ΡΕΘΥΜΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ρέθυμνο Οδηγός αγοράς νομού Ρεθύμνου,Ρέθυμνο Κρήτης Ενημερωτική πύλη ρεθυμνο νομού ρεθύμνου κρήτης Ειδήσεις Νέα Ενημέρωση Ρεθύμνης Επικαιρότητα Γεγονότα Φωτογραφίες Φωτο Ρεπορτάζ ρεθύμνου κατάλογος επιχειρήσεων επαγγελματιών νομού ρεθύμνου νέα ειδήσεις ρέθυμνο,

 

help line2 el-GR   help line el-GR

νεος server